Regulamin e-cesji


 

Regulamin elektronicznej cesji nazwy domeny internetowej (e-cesji)


 

§1 Użyte definicje


Rejestrator – firma Consulting Service Sp. z o.o., ul. Domaniewska 35A lok.1B, 02-672 Warszawa, NIP: 521-365-25-80, Regon: 146792077.

E-cesja – elektroniczny sposób dokonania zmiany Abonenta nazwy domeny internetowej utrzymywanej za pośrednictwem Rejestratora poprzez przeniesienie wszelkich praw i obowiązków związanych z utrzymaniem nazwy domeny internetowej na nowy podmiot, przeprowadzony za obopólną zgodą obu stron uczestniczących w cesji.

Rejestr Nadrzędny – podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org lub inny podmiot, który jest bezpośrednio lub pośrednio uprawniony do rejestracji i utrzymania domeny.

§2 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin elektronicznej cesji nazwy domeny internetowej, zwany dalej Regulaminem, określa sposób i procedury zmiany Abonenta nazwy domeny w bazach danych Rejestratora oraz Rejestrach Nadrzędnych – właściwych dla utrzymywania danej nazwy domeny.
2. E-cesja, w oparciu o postanowienia Regulaminu, jest usługą nieodpłatną, dokonywaną drogą elektroniczną.
3. Dotychczasowy Abonent nazwy domeny oraz Strona przejmująca prawa i obowiązki związane z nazwą domeny oświadczają, iż znane są im regulaminy i procedury właściwego Rejestru Nadrzędnego dotyczące rejestracji i utrzymania nazwy domeny oraz wszelkie wymogi prawne związane ze zmianą Abonenta nazwy domeny.

§ 3 Prawa i obowiązki Stron uczestniczących w procedurze e-cesji

1. Strona przejmująca prawa i obowiązki do nazwy domeny oświadcza, iż wstępuje w ogół praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usługi rejestracji i utrzymania nazwy domeny internetowej, w takim zakresie, w jakim te prawa i obowiązki związane są z przejmowaną usługą.
2. Poinformowanie Strony przejmującej prawa i obowiązki do nazwy domeny o wszelkich prawach i obowiązkach do nazwy domeny z zakresie, w jakim te prawa i obowiązki związane są z przejmowaną usługą należy tylko i wyłącznie do obowiązków dotychczasowego Abonenta nazwy domeny.
3. Rejestrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieznajomość praw i obowiązków związanych z przejmowaną usługą przez Stronę przejmującą nazwę domeny.
4. Podmiot dokonujący czynności w systemie Rejestratora, działający w imieniu Abonenta przekazującego prawa i obowiązki wynikające z umowy rejestracji i utrzymania nazwy domeny oświadcza, iż jest upoważniony do działania w jego imieniu oraz uzyskał od niego pełną i udokumentowaną zgodę na dokonanie procedury e-cesji.
5. Podmiot dokonujący czynności w systemie Rejestratora, działający w imieniu Strony przejmującej prawa i obowiązki wynikające z umowy rejestracji i utrzymania nazwy domeny oświadcza, iż jest upoważniony do działania w jego imieniu oraz uzyskał od niego pełną i udokumentowaną zgodę na dokonanie procedury e-cesji.
6. W przypadku przeprowadzenia procedury e-cesji na rzecz innego podmiotu, niż obecny Abonent Rejestratora, Strona przejmująca prawa i obowiązki do nazwy domeny jest zobowiązany do założenia konta Abonenckiego w systemie Rejestratora przed rozpoczęciem procedury e-cesji i uzyskania statusu Abonenta Rejestratora, co następuje nieodpłatnie.
7. Strona przejmująca prawa i obowiązki do nazwy domeny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w związku z realizacją umowy przeniesienia praw i obowiązków do nazwy domeny, przez Rejestratora.

§4 Procedura e-cesji


1. Rozpoczęcie procedury e-cesji jest uwarunkowane posiadaniem konta Abonenckiego w Panelu Administracyjnym Rejestratora przez obie Strony uczestniczące w procedurze e-cesji.
2. Rozpoczęcie procedury e-cesji dokonywane jest przez dotychczasowego Abonenta nazwy domeny, poprzez wygenerowanie unikalnego kodu służącego do przeprowadzenia e-cesji (zwanego dalej kodem cesji).
3. Dotychczasowy Abonent uzyskuje kod cesji od bezpośredniego Usługodawcy lub, w przypadku braku takiej możliwości, bezpośrednio od Rejestratora.
4. Dotychczasowy Abonent przekazuje kod cesji Stronie przejmującej prawa i obowiązki do nazwy domeny. Rejestrator nie odpowiada za materialne i prawne skutki udostępnienia kodu cesji osobom niepowołanym przez dotychczasowego Abonenta.
5. Kod cesji ważny jest do momentu jego użycia – niezależnie od zakończenia lub anulowania e-cesji, ponowna próba jej rozpoczęcia wymaga wygenerowania nowego kodu.
6. Strona przejmująca prawa i obowiązki nazwy domeny przekazuje kod cesji do systemu Rejestratora za pośrednictwem bezpośredniego Usługodawcy, a następnie dokonuje aktywacji transferu.
7. Strony uczestniczące w procedurze e-cesji otrzymują od Rejestratora, na autoryzowany adres e-mail, wiadomości z linkiem aktywacyjnym do e-cesji.
8. Strony uczestniczące w procedurze e-cesji lub podmioty upoważnione do działania w imieniu stron, posiadające pełną i udokumentowaną zgodę na dokonanie procedury e-cesji, zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem elektronicznej cesji nazwy domeny internetowej (e-cesji) przed dokonaniem potwierdzenia e-cesji w formularzu wygenerowanym przez system Rejestratora.
9. E-cesja zostaje uznana za zakończoną po dokonaniu poprawnego jej potwierdzenia przez obie strony biorące udział w e-cesji. W przypadku braku potwierdzenia e-cesji w ciągu 14 dni przez którąkolwiek ze stron – e-cesja zostanie automatycznie anulowana.
10. Rejestrator zastrzega sobie prawo do żądania od dotychczasowego Abonenta , jak i Strony przejmującej prawa i obowiązki do nazwy domeny, dostarczenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dotyczących przeprowadzanej zmiany Abonenta nazwy domeny lub potwierdzenia cesji w formie pisemnej wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami autoryzacyjnymi, przy czym z prawa tego Rejestrator może skorzystać na każdym etapie przeprowadzania e-cesji, w terminie do 21 dni od przyjęcia zgłoszenia e-cesji. W tym celu Rejestrator wysyła żądanie na autoryzowany adres e-mail stron uczestniczących w e-cesji.

§5 Ograniczenia


1. E-cesja jest możliwa jedynie w odniesieniu od usług, w stosunku do których dotychczasowy Abonent nie zalega z zapłatą całości lub części wynagrodzenia na rzecz Rejestratora.
2. Abonent zrzekający się praw i obowiązków do utrzymania danej nazwy domeny ma prawo do zażądania w dowolnym momencie dodatkowej weryfikacji e-cesji poprzez dostarczenie do Rejestratora oświadczenia woli obydwu stron cesji w formie pisemnej wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania Abonenta. Żądanie dodatkowej weryfikacji e-cesji powinno trafić do Rejestratora w formie wiadomości e-mail, wysłanej z autoryzowanego adresu Abonenta.
3. Rejestrator nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Rejestrów Nadrzędnych, w szczególności za ukrycie danych abonenckich w bazach WHOIS. Widoczność danych można zweryfikować w bazach WHOIS (np. www.WHO.is). W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z Usługodawcą lub Rejestratorem.

§6 Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie dnia 5 lipca 2012 roku.