Regulamin serwisu HRD.pl


 

Spis treści


I. Postanowienia ogólne
II. Definicje użyte w Regulaminie
III. Zawarcie umowy
IV. Program Partnerski
V. Warunki techniczne świadczenia usług w Programie Partnerskim
VI. Płatności i faktury w Programie BASIC
VII. Płatności i faktury w Programie RESELLER
VIII. Prawa i obowiązki Partnera
IX. Polityka prywatności
X. Procedury zgłaszania nieprawidłowości działania serwisu HRD.pl
XI. Przerwy techniczne
XII. Reklamacje
XIII. Wypowiedzenie umowy
XIV. Sytuacje nadzwyczajne związane z obsługą domen
XV. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne


Niniejszy Regulamin świadczenia usług przez serwis HRD.pl, zwany dalej Regulaminem, jest zgodny z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204).
Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.

II. Definicje użyte w Regulaminie


Usługodawca: podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: http://www.HRD.pl.
Partner CSP (Consulting Service Partner) – osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która uczestniczy w Programie Partnerskim.
Abonent CSA (Consulting Service Abonent) – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ma prawo do zarządzania daną domeną zarejestrowaną poprzez mechanizmy serwisu Usługodawcy.
Konto CSA – konto abonenckie, do którego przypisywane są domeny i poprzez które można zarządzać domenami przypisanymi do konta danego Abonenta CSA.
Konto CSP – konto partnerskie, które służy do zarządzania kontami abonenckimi (kontami CSA), poprzez które można m.in. uzyskać dostęp do każdego konta abonenckiego obsługiwanego przez danego Partnera CSP, aktywować wnioski, zarządzać jednocześnie domenami wszystkich Klientów, dokonywać ustawień automatycznego wysyłania wniosków do Klientów (Abonentów CSA).
Wniosek – wewnętrzny dokument generowany przez system serwisu HRD.pl, na podstawie którego możliwe jest aktywowanie wszelkich usług oferowanych przez serwis HRD.pl.
Program Partnerski – porozumienie zawarte drogą elektroniczną pomiędzy Partnerem CSP a Usługodawcą, określające warunki rejestracji i obsługi domen wymienione w niniejszym Regulaminie oraz warunki umieszczone na stronie serwisu HRD.pl.
Rejestr domen – podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org lub inny podmiot, który jest bezpośrednio lub pośrednio uprawniony do rejestracji i utrzymania domeny.
Rejestracja w Programie Partnerskim – prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług serwisu HRD.pl i innymi postanowieniami stanowiącymi elementy umowy dostępnymi na stronie http://www.HRD.pl, w szczególności regulaminami Rejestrów domen współpracujących z Usługodawcą w zakresie rejestracji i utrzymania domen.

III. Zawarcie umowy


1. Zamieszczone na stronie http://www.HRD.pl informacje o Programie Partnerskim, skierowane do potencjalnych Partnerów CSP, stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy o świadczenie usług w Programie Partnerskim.
2. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług w Programie Partnerskim użytkownik powinien:
1. zapoznać się z podstawowymi informacjami o Programie Partnerskim dostępnymi na stronie serwisu HRD.pl;
2. dokonać rejestracji w Programie Partnerskim poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie serwisu HRD.pl;
3. zapoznać się z niniejszym Regulaminem serwisu HRD.pl, Regulaminami Rejestrów Nadrzędnych i dokonać akceptacji ich postanowień poprzez zaznaczenie pola Akceptuję w formularzu rejestracyjnym.
4. przesłać na adres info@hrd.pl w formie wiadomości e-mail dodatkowe informacje, takie jak: podstawowy zakres działalności (np. hosting, tworzenie stron WWW), rok założenia firmy, ilość obsługiwanych domen krajowych, adres serwisu wykorzystywanego do obsługi domen, dane kontaktowe dla Klientów (telefon, e-mail), wybór Programu: BASIC lub RESELLER, następujące dokumenty rejestrowe:
a. dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą:
– zaświadczenie potwierdzające wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej /aktualny dokument z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/
– zaświadczenie o nadaniu numeru NIP /skan/;
b. dla spółek cywilnych:
– zaświadczenia potwierdzające wpisy do Ewidencji Działalności Gospodarczej wszystkich wspólników /aktualne dokumenty z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/;
– zaświadczenie o nadaniu numeru NIP /skan/;
– umowa spółki wraz z aneksami do tejże umowy /skan/
c. dla pozostałych podmiotów:
– wypis z Krajowego Rejestru Sądowego nie starszy niż 3 miesiące /skan/;
– zaświadczenie o nadaniu numeru NIP /skan/;
– umowa spółki w formie aktu notarialnego /skan/
d. dla podmiotów zarejestrowanych poza granicami RP:
– dokumenty rejestrowe właściwe dla danego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej /skan/
– zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej /skan/.
3. Rejestracja w Programie Partnerskim jest równoznaczna z oświadczeniem potencjalnego Partnera CSP, iż:
a. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę uczestnictwa w Programie Partnerskim, w tym z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje ich treść;
b. zapoznał się z postanowieniami Regulaminów Rejestrów Nadrzędnych, do których linki są umieszczone na stronie serwisu HRD.pl i akceptuje ich treść;
c. wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną;
d. dane potencjalnego Partnera CSP podane Usługodawcy są prawidłowe i nie powodują naruszenia praw osób trzecich oraz przepisów prawa;
e. wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji usług w Programie Partnerskim.
4. Dokonanie przez potencjalnego partnera CSP czynności zawartych w pkt. III ppkt.2,3 niniejszego Regulaminu stanowi złożenie oferty zawarcia umowy o świadczenie usług w Programie Partnerskim a ostateczne zawarcie umowy o świadczenie usług w Programie Partnerskim następuje w dniu zaakceptowania rejestracji użytkownika przez Usługodawcę, o czym Partner CSP zostaje poinformowany poprzez wysłanie informacji na autoryzowany adres e-mail wskazany w procesie rejestracji, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia oferty.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania od potencjalnego Partnera CSP dodatkowych wyjaśnień lub informacji, aniżeli te podane w pkt. III ppkt. 2 niniejszego Regulaminu, w związku ze złożeniem oferty zawarcia umowy o świadczenie usług w Programie Partnerskim.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika w Programie Partnerskim bez podawania przyczyn. W szczególności Usługodawca może odmówić rejestracji użytkownika w Programie Partnerskim, gdy:
– formularz rejestracyjny jest niekompletny, zawiera nieprawdziwe dane;
– dodatkowe informacje wymienione w pkt. III ppkt. 2.4, przesłane w formie wiadomości e-mail, budzą wątpliwości Usługodawcy, co do ich prawdziwości lub kompletności;
– Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę z użytkownikiem, w szczególności w związku z nieprzestrzeganiem przez użytkownika Regulaminu serwisu HRD.pl, praw osób trzecich, powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
– rejestracja jest niemożliwa z innych przyczyn niezawinionych i niezależnych od Usługodawcy;
– przeciwko użytkownikowi toczyło się lub toczy postępowanie sądowe na zasadach określonych w Ustawie z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r., nr 7, poz.44) z zakresu usług rejestracji i/lub obsługi administracyjnej nazw domen.
7. Z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług w Programie Partnerskim Partner CSP otrzymuje unikalny numer identyfikujący go w systemie serwisu HRD.pl widoczny, po zalogowaniu, w Panelu Administracyjnym.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokady dostępu Partnera CSP do Panelu Administracyjnego, w przypadku braku aktywnych usług związanych z rejestracją i obsługą domen w okresie 3 miesięcy.
9. Miejscem zawarcia Umowy jest każdorazowo Warszawa a językiem umowy jest wyłącznie język polski.

IV. Program Partnerski


1. Uczestnikiem Programu Partnerskiego może zostać pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
2. Program Partnerski skierowany jest do podmiotów, które zarządzają większą liczbą domen, w szczególności do podmiotów pragnących poszerzyć swoje usługi o rejestrację i zarządzanie domenami internetowymi, np. firm hostingowych, podmiotów tworzących strony WWW, agencji reklamowych.
3. Program Partnerski nie jest skierowany do podmiotów zajmujących się ‚wyłapywaniem domen’, podmiotów stosujących nadużycie prawa według przepisów Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z pozn. zm.), podmiotów, wobec których toczyło się lub toczy postępowanie sądowe na zasadach określonych w Ustawie z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r., nr 7, poz.44) z zakresu usług rejestracji i/lub obsługi administracyjnej nazw domen.
4. Partner CSP może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim.
5. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za rejestrację potencjalnego Partnera CSP w Programie Partnerskim.
6. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za korzystanie przez Partnera CSP z udostępnionych mechanizmów serwisu HRD.pl.
7. Program Partnerski dzieli się na Program BASIC i Program RESELLER. Program Partnerski pozwala na szybsze i prostsze zarządzanie domenami wszystkich Klientów – Abonentów CSA.
8. Celem Programu BASIC jest bezpośrednia obsługa Abonenta CSA od strony rozliczeń oraz płatności przez Usługodawcę, przy czym Usługodawca ustala ceny usług.
9. Celem Programu RESELLER jest bezpośrednia obsługa Klienta – Abonenta CSA od strony rozliczeń i płatności przez Partnera CSP, przy czym ostateczne ceny dla Klienta – Abonenta CSA ustala Partner CSP indywidualnie a rozliczenia Partnera CSP z Usługodawcą następują według postanowień pkt. VII niniejszego Regulaminu.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia, zmiany Programu Partnerskiego lub poszczególnych jego założeń.

V. Warunki techniczne świadczenia usług w Programie Partnerskim


1. Właściwe świadczenie usług wymaga od Abonenta CSA i obsługującego go Partnera CSP dostępu do Internetu z zainstalowaną przeglądarką stron WWW.
2. Do prawidłowego świadczenia usług niezbędne jest także wskazanie zarówno przez Abonenta CSA, jak i przez obsługującego go Partnera CSP adresu e-mail służącego do autoryzacji dyspozycji składanych Usługodawcy w związku z utrzymaniem i obsługą administracyjną domeny.
3. W celu prawidłowej i sprawnej współpracy strony przyjmują, iż zarówno skrzynka pocztowa obsługująca wskazany przez Partnera CSP w procesie rejestracji autoryzowany adres e-mail, jak i informacje zamieszczane w Panelu CSP w dziale Strona główna > „Najnowsze wiadomości” są sprawdzane co najmniej 1 raz w dniu roboczym.
4. W przypadku uczestnictwa w Programie Reseller – Partner CSP ma obowiązek wpisania w Panelu Administracyjnym w sekcji „DNS” minimum dwóch serwerów nazw (DNS), które będą automatycznie przypisywane w procesie rezerwacji domeny w Programie Reseller .
5. W przypadku uczestnictwa w Programie Reseller i wyboru opcji wysyłania wiadomości z serwisu HRD.pl przez serwer pocztowy Partnera CSP – Partner ma obowiązek ustawienia konta poczty wychodzącej SMTP.
6. Usługodawca dołoży wszelkich starań do stałego i nieprzerwanego świadczenia zamówionych usług.
7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość tymczasowej niedostępności do serwisu, w szczególności do przerwy technicznej, według warunków opisanych w pkt. XI niniejszego Regulaminu.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wykonania usługi z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Usługodawcę, w szczególności za nieprawidłowe działanie serwisów współpracujących z nim Rejestrów, pośredników Rejestrów, Dotpay S.A

VI. Płatności i faktury w Programie BASIC


1. Usługodawca bezpośrednio obsługuje Klienta – Abonenta CSA od strony rozliczeń oraz płatności.
2. Abonent CSA zobowiązuje się do zapłaty pierwszej opłaty abonamentowej w formie przedpłaty w terminie wskazanym na fakturze proforma wysłanej na podany w procesie wypełniania formularza rejestracyjnego autoryzowany adres e-mail.
3. Abonent CSA dokonuje zapłaty kwoty wskazanej na fakturze proforma na rachunek bankowy Usługodawcy.
4. Datą rozpoczęcia realizacji usługi rejestracji domeny jest data zaksięgowania wpłaty w systemie księgowym Usługodawcy.
5. Po zaksięgowaniu wpłaty w systemie księgowym Usługodawca wystawia Abonentowi CSA fakturę VAT i przesyła na wskazany w procesie wypełniania formularza rejestracyjnego autoryzowany adres e-mail.
6. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem akceptacji przez Abonenta CSA na przesyłanie mu przez Usługodawcę faktur VAT drogą elektroniczną w formacie PDF.
7. Abonent CSA ma prawo do cofnięcia akceptacji przesyłania mu przez Usługodawcę faktur VAT drogą elektroniczną z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Cofnięcie akceptacji powinno zostać wysłane pocztą elektroniczną z autoryzowanego adresu e-mail Abonenta CSA na adres info@HRD.pl, przy czym za datę rozpoczęcia procedury cofnięcia akceptacji uznaje się dzień otrzymania wiadomości e-mail przez Usługodawcę.
8. Usługodawca ma prawo poinformować Abonenta CSA o konieczności wniesienia kolejnej opłaty abonamentowej przed upływem okresu utrzymywania domeny. Wraz z powiadomieniem Usługodawca wysyła Abonentowi CSA fakturę proforma, z 21-dniowym terminem płatności na autoryzowany adres e-mail, przed końcem okresu abonamentowego.
9. Podstawą przedłużenia umowy na kolejny okres abonamentowy jest terminowa wpłata za fakturę proforma. W przypadku braku uiszczenia przez Abonenta CSA opłaty za fakturę proforma we wskazanym terminie, 4 dni przed upływem okresu abonamentowego, Usługodawca wysyła na autoryzowany adres e-mail przypomnienie o braku środków za odnowienie domeny.
10. Nieopłacanie faktur proforma w terminie może być przyczyną odstąpienia Usługodawcy od świadczenia usług.
11. Usługodawca nie odpowiada za skutki wygaśnięcia domeny Abonenta CSA, w szczególności związane z niemożnością identyfikacji płatności, nieodebraniem przez Abonenta CSA faktury proforma przesłanej przez Usługodawcę na autoryzowany adres e-mail, wpłatą przez Abonenta CSA niepełnej kwoty opłaty abonamentowej, wpłatą przez Abonenta CSA należnej kwoty po terminie wskazanym w wysłanej fakturze proforma.
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w obowiązującym Cenniku detalicznym podanym na stronie serwisu HRD.pl. Nowe ceny obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiany cen usług w trakcie trwania bieżącego okresu abonamentowego nie pociągają za sobą dodatkowych kosztów dla Abonenta CSA do końca opłaconego okresu abonamentowego.
13. Istnieje możliwość rezygnacji z części domen polskich zarezerwowanych na jednej fakturze proforma, przy czym rezygnacja powinna być zgłoszona Usługodawcy w okresie ważności faktury proforma.
14. Opłaty za domeny już zarejestrowane, w tym za domeny zarejestrowane z błędną nazwą (np. mojfirma.pl zamiast mojafirma.pl), nie podlegają zwrotowi zarówno w całości, jak i w części.
15. Partnera CSP w Programie BASIC, w stosunku do domen, których jest Abonentem obowiązują analogiczne zasady przedstawione w pkt. VI ppkt. 1-15 niniejszego Regulaminu.

VII. Płatności i faktury w Programie RESELLER


1. Wszelkie usługi w Programie Reseller aktywowane są przez Usługodawcę na podstawie systemu przedpłat, w formie zasileń konta partnerskiego.
2. Wszelkie usługi w Programie Reseller rozliczane są według ich wartości punktowej, przy czym jeden punkt rejestracyjny jest równy 1 zł netto.
3. Obowiązują ceny podane w Cenniku hurtowym, umieszczonym na stronie serwisu HRD.pl
4. Ceny dla swoich Klientów – Abonentów CSA za usługi zamawiane w serwisie HRD.pl ustala każdy Partner CSP samodzielnie.
5. Rozliczenie za usługi zamawiane w Programie Reseller odbywa się według następujących procedur:
a. Partner CSP generuje na swoim koncie w Panelu administracyjnym serwisu HRD.pl zasilenie, przy czym wygenerowanie zasilenia nie wiąże się ze zobowiązaniem do jego opłacenia a wysokość zasilenia ustala indywidualnie Partner CSP;
b. Partner CSP dokonuje zapłaty kwoty brutto wskazanej na wygenerowanym zasileniu na rachunek bankowy Usługodawcy, podając obligatoryjnie numer zasilenia w tytule płatności;
c. Datą zasilenia konta danego partnera CSP (datą dodania środków na koncie) jest data zaksięgowania wpłaty w systemie księgowym Usługodawcy;
d. Realizacja dyspozycji poszczególnych usług składanych przez Partnera w Panelu administracyjnym odbywa się poprzez każdorazowe odejmowanie z konta danego Partnera CSP punktów rejestracyjnych.
e. Aktywacja usługi ,o której mowa w pkt. VII ppkt. 5d niniejszego Regulaminu, realizowana jest w momencie odjęcia środków z dodatniego salda konta Partnera CSP.
f. Wysokość odejmowanych środków w konta Partnera CSP jest równa cenie zakupu usługi, wskazanej w Cenniku hurtowym dostępnym na stronie serwisu HRD.pl.
6. Po zaksięgowaniu wpłaty w systemie księgowym Usługodawcy, o której mowa w pkt. VII ppkt. 5c niniejszego Regulaminu, Usługodawca wystawia Partnerowi CSP w ciągu 7 dni fakturę VAT i przesyła na wskazany w procesie wypełniania formularza rejestracyjnego autoryzowany adres e-mail.
7. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem akceptacji Partnera CSP na przesyłanie mu przez Usługodawcę faktur VAT drogą elektroniczną w formacie PDF.
8. Partner CSP ma prawo do cofnięcia akceptacji przesyłania mu przez Usługodawcę faktur VAT drogą elektroniczną z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Cofnięcie akceptacji powinno zostać wysłane pocztą elektroniczną z autoryzowanego adresu e-mail Partnera CSP na adres info@HRD.pl, przy czym za datę rozpoczęcia procedury cofnięcia akceptacji uznaje się dzień otrzymania wiadomości e-mail przez Usługodawcę.
9. Usługodawca nie odpowiada za materialne i prawne skutki wygaśnięcia domeny Abonenta CSA obsługiwanego przez Partnera CSP na skutek braku punktów rejestracyjnych w ilości wystarczającej na aktywację domeny oraz za skutki związane z niemożnością identyfikacji płatności za zasilenie konta, wpłatą przez Partnera CSP niepełnej kwoty zasilenia, brakiem wygenerowanego zasilenia.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w obowiązującym Cenniku hurtowym podanym na stronie serwisu HRD.pl. Nowe ceny obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiany cen usług w trakcie trwania bieżącego okresu abonamentowego nie pociągają za sobą dodatkowych kosztów dla Partnera CSP do końca opłaconego okresu abonamentowego.
11. Opłaty za aktywowane wnioski, w tym za wnioski za domeny zarejestrowane z błędną nazwą (np. mojfirma.pl zamiast mojafirma.pl), nie podlegają zwrotowi zarówno w całości, jak i w części.
12. Wnioski za transfer domeny globalnej bądź europejskiej rozliczane są po zakończeniu transferu. Do momentu jego zakończenia środki na koncie Partnera CSP są blokowane w wysokości odpowiadającej cenie zakupu odpowiedniej dla wniosku. Saldo konta zostaje zmniejszone o wartość ceny zakupu odpowiednią dla wniosku po zakończeniu transferu. Ilość zablokowanych środków można w dowolnym momencie sprawdzić w panelu CSP.
13. Przed upływem okresu abonamentowego w Panelu administracyjnym generowane są wnioski przypominające o konieczności odnowienia domeny. Nieodnowienie przez Partnera CSP usług w terminie 21 dni od daty wygenerowania wniosku nie pociąga za sobą materialnych i prawnych skutków dla Usługodawcy, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo do postępowania według zasad określonych w pkt. XIV niniejszego Regulaminu.

VIII. Prawa i obowiązki Partnera


1. Partner CSP ma prawo do korzystania z usług serwisu HRD.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminami, procedurami wewnętrznymi serwisu.
2. Partner CSP ma prawo do sprawnej i rzetelnej obsługi przez pracowników serwisu HRD.pl, zgodnie z przyjętymi regulaminami, procedurami wewnętrznymi serwisu.
3. Zabrania się korzystania z usług serwisu HRD.pl w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Usługodawcy, w sposób zakłócający korzystanie z zasobów systemowych i sprzętowych serwisu HRD.pl przez innych Użytkowników.
4. Partner CSP ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zaistniałych zmianach, w szczególności zmianach w danych firmy, danych teleadresowych.
5. W przypadku rejestracji domen polskich na Partnerze CSP ciąży wyłączny obowiązek uzyskania od Klienta – Abonenta CSA zgody dla Usługodawcy, z którym NASK zawarła Porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej nazw domen internetowych, na wykonywanie usług dotyczących funkcjonalności domeny i związanych z nią czynności, w szczególności na dokonywanie wobec NASK wszelkich czynności, w tym czynności prawnych, dotyczących rejestracji lub utrzymywania nazwy domeny lub opcji na nazwę domeny, a w tym danych dotyczących Abonenta/użytkownika, tj. zgody na rejestrację nazwy domeny, zmianę Abonenta nazwy domeny, usunięcie nazwy domeny lub opcji domeny, zmianę danych dotyczących urządzeń wykorzystywanych dla nazwy domeny oraz świadczenie przez NASK przetwarzania i zarządzania danymi Abonenta/użytkownika, służącymi do korzystania z utrzymywania nazwy domeny lub opcji na nazwę domeny, na rzecz Usługodawcy.

IX. Polityka Prywatności


1. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych obsługiwanych przez niego Abonentów CSA, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, postanowieniami niniejszego Regulaminu, postanowieniami regulaminów Rejestrów współpracujących z Usługodawcą, postanowieniami regulaminów pośredników Rejestrów, z których Usługodawca korzysta, umieszczonych stronach serwisu HRD.pl.
2. Dane osobowe obsługiwanych przez Partnera CSP Klientów – Abonentów CSA mogą być używane przez Usługodawcę wyłącznie do celów wywiązania się z postanowień umowy.
3. Usługodawca ma prawo, w celu prawidłowego wykonania usługi, przekazać dane osobowe Klientów Partnera CSP – Abonentów CSA:
* przy korzystaniu z płatności kartą płatniczą i uczestnictwa w Programie BASIC- do Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP: 634-26-61-860, nr KRS: 0000296790, REGON: 240770255.
4. Na Partnerze CSP ciąży wyłączny obowiązek informowania obsługiwanych przez niego Klientów – Abonentów CSA o fakcie przetwarzania danych osobowych Abonentów CSA przez Usługodawcę, przez Rejestry współpracujące z Usługodawcą w zakresie rejestracji i obsługi danej domeny, pośredników tychże Rejestrów oraz, w przypadku korzystania z płatności kartą płatniczą i uczestnictwa w Programie BASIC, przez Dotpay S.A.
5. Obowiązek, o którym mowa w pkt. IX.4 niniejszego Regulaminu, dotyczy także informowania Abonentów CSA – osób fizycznych o ich prawie do poprawiania swoich danych osobowych, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Usługodawcę.
6. Na Partnerze CSP ciąży wyłączny obowiązek informowania obsługiwanych przez niego Klientów – Abonentów CSA o zasadach dotyczących ukrywania danych osobowych, określonych w Rejestrach współpracujących z Usługodawcą:

w przypadku domen polskich (.pl): Abonent CSA – osoba fizyczna, w procesie rejestracji domeny, wybiera, czy jego dane mają pozostać jawne czy ukryte;
w przypadku domen europejskich (.eu): zawsze widoczny jest jedynie adres e-mail Abonenta CSA – osoby fizycznej;
w przypadku domen o rozszerzeniach .in, co.nz, .org.nz, .net.nz, .de, .co.uk, .org.uk, .me.uk, .es, .ca, .us, .tel, .pro oraz domen z grupy 2/ wymienionych w dokumencie _http://www.hrd.pl/hrd/Nowe_rozszerzenia_polityka_zarzadzanie.pdf ukrycie danych osobowych nie jest możliwe ze względu na wymogi Rejestrów Nadrzędnych tych domen – jeżeli Abonent nie wyraża zgody na publikację danych osobowych, powinien skorzystać z innych dostępnych rozszerzeń;
w przypadku pozostałych domen obsługiwanych przez Usługodawcę zarejestrowanych do 16.07.2012 roku: dane Abonenta CSA – osoby fizycznej są w momencie rejestracji domyślnie jawne, chyba że Abonent CSA wyśle z autoryzowanego adresu e-mail prośbę do Usługodawcy o ukrycie swoich danych.
w przypadku pozostałych domen obsługiwanych przez Usługodawcę rejestrowanych od 17.07.2012 roku: dane Abonenta CSA – osoby fizycznej, są w momencie rejestracji domyślnie ukryte przez system Usługodawcy. Partner zobowiązuje się do ujawniania danych osobowych jedynie na podstawie autoryzowanej dyspozycji Abonenta CSA.
W przypadku nazw domen obsługiwanych przez serwis HRD.pl Usługodawca udostępnia na stronach serwisu aktualne informacje o zasadach ukrywania danych osobowych określonych w Rejestrach/ u pośredników Rejestrów współpracujących z Usługodawcą.
7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materialne i prawne skutki niedopełnienia przez Partnera CSP obowiązków wymienionych w pkt. IX ppkt.4,5,6 niniejszego Regulaminu.
8. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Partnerów CSP i Abonentów CSA innym podmiotom, za wyjątkiem organów państwowych posiadających uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotów trzecich, gdy jest to niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez podmiot trzeci, któremu dane są przekazywane.
9. Zbiór danych osobowych użytkowników obsługiwanych przez Usługodawcę jest zgłoszony do zbioru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
10. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Rejestrów Nadrzędnych, w szczególności za ukrycie danych abonenckich w bazach WHOIS. Widoczność danych można zweryfikować w bazach WHOIS (np. www.WHO.is). W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z Usługodawcą.

X. Procedury zgłaszania nieprawidłowości działania serwisu HRD.pl


1. Usługodawca dołoży wszelkich starań do sprawnego utrzymywania działania serwisu HRD.pl.
2. Usługodawca zapewnia Partnerowi CSP sprawne procedury współpracy przy zgłaszanych nieprawidłowościach działania serwisu HRD.pl, wymienione w pkt. X ppkt. 3-7 niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie nieprawidłowości działania serwisu HRD.pl można zgłaszać telefonicznie, pod nr tel. 022 853 88 88 lub mailowo: info@hrd.pl, od poniedziałku do piątku, od 8.00-16.00.
4. Partner CSP otrzymuje informację o przyjęciu zgłoszenia nieprawidłowości działania serwisu na autoryzowany adres e-mail w ciągu 4 godzin roboczych od otrzymania informacji przez pracownika serwisu HRD.pl.
5. Usługodawca zobowiązuje się do przedstawienia diagnozy lub harmonogramu działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości działania serwisu HRD.pl w ciągu 2 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.
6. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowości działania serwisu HRD.pl wynikające ze zmian w konfiguracji systemu operacyjnego wprowadzonych przez Partnera CSP.
7. Usługodawca informuje Partnera CSP o fakcie usunięcia awarii wysyłając wiadomość na autoryzowany adres e-mail.
8. Usuwanie przez Usługodawcę nieprawidłowości działania serwisu nie jest uzależnione od zgłaszania ich przez Partnerów CSP. Usługodawca usuwa wszelkie nieprawidłowości także z własnej inicjatywy, w przypadku ich wykrycia.
9. Odpowiedzialność Usługodawcy jest w każdym przypadku ograniczona do trzykrotnej cennikowej rocznej wartości odnowienia domeny według cen standardowych umieszczonych w Cenniku dla danego rodzaju Programu Partnerskiego, na stronie http://www.HRD.pl.

XI. Przerwy techniczne


1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do powstawania możliwie krótkich planowanych przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu HRD.pl lub poszczególnych jego elementów.
2. Celem planowanych przerw technicznych może być m.in. aktualizacja oprogramowania serwisu HRD.pl lub konserwacja urządzeń technicznych.
3. Partnerzy CSP są informowani o planowanych przerwach technicznych w Panelu CSP w dziale Strona główna > „Najnowsze wiadomości”.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Partnera CSP i/lub obsługiwanych przez niego Abonentów CSA będące wynikiem planowanych przerw technicznych.

XII. Reklamacje


1. Partner CSP ma prawo do złożenia reklamacji, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana listownie na adres Usługodawcy.
3. Reklamacja powinna określać: Partnera CSP, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje składane przez Partnera CSP nie mogą dotyczyć:
rejestracji domeny w złej wierze lub niezgodnie z prawem;
zgłoszenia roszczeń do danej domeny przez inny podmiot;
utraty danych autoryzujących do Panelu Administracyjnego z winy Partnera CSP lub Abonenta oraz następstw tego zdarzenia.
5. Usługodawca zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji, licząc od dnia jej otrzymania.
6. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację.

XIII. Wypowiedzenie umowy


1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Wszelka korespondencja związana z wypowiedzeniem umowy winna być wysyłana:
– w przypadku Partnera CSP – z autoryzowanego adresu e-mail partnera,
– w przypadku Usługodawcy – z adresu e-mail: info@hrd.pl.
3. Wypowiedzenie umowy powinno być złożone w formie wiadomości e-mail. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Partnera CSP, otrzymuje on potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia najpóźniej następnego dnia roboczego w formie wiadomości zwrotnej.
4. Strony podejmują procedury zakończenia współpracy niezwłocznie po otrzymaniu wypowiedzenia, z zachowaniem warunków określonych w pkt. XIII ppkt. 1-3 niniejszego Regulaminu oraz po spełnieniu warunków wymienionych w pkt. XIII ppkt. 5 a-c, 6 niniejszego Regulaminu.
5. Po otrzymaniu wypowiedzenia umowy lub wypowiedzeniu umowy Usługodawcy, Partner CSP ma obowiązek:
a. w przypadku zgody dotychczasowych Abonentów CSA na przejęcie obsługi ich domen przez innego Partnera CSP:
– wskazać Partnera CSP przejmującego obsługę tychże domen oraz dostarczyć z autoryzowanego adresu e-mail wiadomość zawierającą Klauzulę ‚Oświadczam, iż wszyscy moi dotychczasowi Klienci – Abonenci CSA zostali poinformowani i wyrazili zgodę na obsługiwanie ich przez Partnera CSP’ (tu należy podać nazwę Partnera CSP, jego dane teleadresowe, numer konta CSP).
W takim przypadku Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanych informacji;
b. w przypadku braku zgody dotychczasowych Abonentów CSA na przejęcie obsługi ich domen przez innego Partnera CSP :
– poinformować tychże Abonentów o fakcie przejęcia obsługi ich domen przez Usługodawcę;
c. w przypadku transferu domen poza system Usługodawcy:
– poinformować Usługodawcę o tym fakcie, wysyłając wiadomość e-mail, przy czym kody autoryzujące do domen poszczególnych Klientów – Abonentów CSA wydawane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami Rejestrów Nadrzędnych oraz regulacjami wewnętrznymi serwisu HRD.pl.
6. W przypadku Partnera CSP posiadającego konto w Programie Reseller wszelkie nadpłaty na jego koncie zostaną rozliczone według następujących procedur:
a. Partner CSP, który wypowiedział umowę/ któremu wypowiedziano umowę ,wysyła w formie wiadomości e-mail prośbę o przesłanie faktury korygującej z podaniem numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przesłana nadpłata;
b. Usługodawca, po otrzymaniu wiadomości e-mail, wystawia fakturę korygującą i wysyła ją pocztą elektroniczną do Partnera CSP;
c. Partner CSP ma obowiązek odesłania w formie papierowej listem zwykłym na adres siedziby Usługodawcy podpisanej kopii wystawionej faktury korygującej;
d. Usługodawca, po otrzymaniu podpisanej przez Partnera CSP kopii faktury korygującej, ma obowiązek zwrotu nadpłaty w ciągu 7 dni.
7. Usługodawca uznaje współpracę z Partnerem CSP za zakończoną w momencie spełnienia przez niego procedur wymienionych w pkt. XIII ppkt. 5-6 niniejszego Regulaminu.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia Partnerowi CSP umowy ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności, gdy Partner CSP dopuszcza się rażących naruszeń któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu, rażących naruszeń procedur serwisu HRD.pl, działań godzących w integralność systemu informatycznego Usługodawcy, obowiązujących regulaminów Rejestrów Nadrzędnych, obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących zasad współżycia społecznego. W wyżej wymienionych przypadkach Usługodawca może zastosować termin inny niż natychmiastowy, jednakże maksymalnie 14-dniowy.
9. W przypadku naruszeń opisanych w pkt. XIII ppkt.8 niniejszego Regulaminu wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę zwalnia go z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody a procedura zakończenia współpracy przebiega z zachowaniem pkt. XIII 5a-c, XIII. 6 niniejszego regulaminu.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego częściowego wypowiedzenia Partnerowi CSP umowy (wypowiedzenia świadczenia poszczególnych usług wchodzących w skład umowy), bez podania przyczyny, z zachowaniem terminu 14 dni roboczych. Usługi abonamentowe zakupione w systemie Usługodawcy przez Partnera CSP lub za jego pośrednictwem przed okresem wypowiedzenia i w trakcie okresu wypowiedzenia zachowują swoją ważność do końca trwania okresu abonamentowego.
11. Usługodawca wydaje kody Authinfo na podstawie poprawnie wypełnionego formularza „Wniosek o wydanie kodu Authinfo”, uzyskanego przez Abonenta od Partnera CSP a następnie:
a. przesłanego przez Abonenta listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy lub
b. przesłanego przez Abonenta z autoryzowanego adresu email w formie skanu dokumentów na adres mailowy Usługodawcy wskazany w formularzu lub
c. po otrzymaniu wiadomości elektronicznej od Partnera CSP zawierającej w formie załącznika prośbę Abonenta o wydanie kodów Authinfo skierowaną do Partnera CSP z autoryzowanego adresu email wraz z odpowiednimi dokumentami.
12. Poprawnie wypełniony formularz musi:
a. zostać własnoręcznie podpisany przez Abonenta lub osobę umocowaną do jego reprezentowania;
b. w przypadku pełnomocnictwa – zawierać odpowiednio poświadczoną i podpisaną kopię pełnomocnictwa;
c. zawierać załącznik w postaci dokumentu potwierdzającego status Abonenta:
– dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – kopię dowodu tożsamości z zamazanymi danymi wrażliwymi;
– dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
– dla spółek cywilnych – kopię umowy spółki cywilnej, kopię nadania numeru NIP oraz REGON;
– dla spółek handlowych – kopię aktualnego odpisu KRS;
– dla stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji ZOZ – kopię aktualnego odpisu KRS;
– dla innych podmiotów, w tym podmiotów prawa publicznego – odpowiednie dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania podmiotu publicznego w przedmiotowym zakresie oraz kopia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru.
d. zawierać unikalny numer partnera CSP obsługującego Abonenta.
13. Usługodawca wydaje kod Authinfo w formie elektronicznej na autoryzowany adres email Abonenta w ciągu 7 dni od otrzymania poprawnie wypełnionego formularza i otrzymania od Partnera mailowego potwierdzenia o rozpoczęciu procedury.
14. Usługodawca zastrzega sobie bezpośrednie wskazanie procedur i wydanie Abonentowi formularza służącego do wydania kodów Authinfo w przypadku braku mailowego kontaktu Usługodawcy z Partnerem przez kolejne 3 dni robocze.

XIV. Sytuacje nadzwyczajne związane z obsługą domen


1. Niezależnie od obsługi domen dokonywanej bezpośrednio przez Partnera CSP w stosunku do domen swoich Klientów – Abonentów CSA Usługodawca ma prawny obowiązek wykonywania dyspozycji składanych do niego bezpośrednio przez Abonentów CSA.
2. Usługodawca nie może odmówić żadnych czynności związanych z rejestracją i zarządzaniem daną domeną, składanych w formie dyspozycji z autoryzowanego adresu e-mail Abonenta CSA.
3. Usługodawca ma prawny obowiązek umożliwienia Abonentowi CSA procedury zmiany delegacji domeny, procedury odnowienia domeny lub transferu domeny poza system Partnera CSP. Brak możliwości kontaktu Abonenta CSA i Usługodawcy z Partnerem CSP będzie skutkował przejęciem obsługi Abonenta CSA przez Usługodawcę, przy czym obsługę Abonenta CSA Usługodawca przejmuje po 3 dniach roboczych od poinformowania drogą mailową Partnera CSP obsługującego Abonenta CSA. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania procedur przyspieszonych (krótszych niż 3 dni robocze), w szczególności na wyraźne życzenie Abonenta CSA wysłane z autoryzowanego adresu e-mail. W takim przypadku Usługodawca podejmuje również próbę telefonicznego skontaktowania się z Partnerem CSP.
4. Ponowne przejęcie obsługi domeny przez Partnera CSP od Usługodawcy może nastąpić na wniosek Abonenta CSA.
5. Realizacja czynności opisanych w pkt. XIII ppkt.1-2 niniejszego Regulaminu może być wykonana wyłącznie po przeniesieniu obsługi danej domeny do systemu detalicznego Usługodawcy.

XV. Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 września 2011 roku.
2. Partner CSP może odmówić akceptacji nowych warunków Regulaminu. Wysyła w tym celu informację z autoryzowanego adresu e-mail na adres info@HRD.pl. W takim wypadku Umowa pomiędzy Partnerem CSP a Usługodawcą wygasa z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, z zachowaniem warunków wypowiedzenia składanych przez Partnera, wymienionych w pkt. XIII niniejszego Regulaminu.
3. Brak sprzeciwu co do postanowień niniejszego Regulaminu jest równoznaczny z jego akceptacją przez Partnera CSP.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Usługodawca umieszcza informację o planowanych zmianach w Regulaminie w terminie do 14 dni przed ich wprowadzeniem, na stronie https://www.HRD.pl w zakładce Regulaminy.
5. Partner CSP zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania zmian w Regulaminie umieszczanych na stronie serwisu HRD.pl i zapoznawania się z nimi.
6. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Siedziby Usługodawcy.

(wersja z 15.10.2015 r.)